Problemfri parkering

De parkeringsregler som finns är till för att vi ska få en så säker och framkomlig miljö som möjligt på våra parkeringsanläggningar. Genom att följa de parkeringsregler som gäller så bidrar du till en bättre trafikmiljö för alla.

Varför har du fått en kontrollavgift?

Om du har fått en kontrollavgift (parkeringsböter) så beror det på att du inte har uppfyllt de parkeringsvillkor som gäller på platsen där du parkerar.

  • Enskilda fastighetsägare omfattas av egendomsskyddet i 15 § i grundlagen. Bestämmelserna i 2 kap. 28 § i vägtrafiklagen och 2 kap. 4 § i terrängtrafiklagen har härletts av egendomsskyddet och förbjuder parkering av ett motorfordon på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare.
  • Parkeringsreglerna av en enskild fastighetsägare är i regel lindrigare än det direkt lagstadgade förbudet mot olovlig parkering.
  • På en avgiftsbelagd parkeringsplats hävs parkeringsförbudet endast under den tid för vilken man har betalat parkeringsavgiften.
  • Då skyldigheten att använda parkeringsskiva gäller hävs parkeringsförbudet endast då parkeringsskivan är väl synlig och under den tid då fastighetsägaren har tillåtit fri parkering. Den tillåtna parkeringstiden anges alltid tydligt i områdets skyltning.
  • Parkeringsförbudet hävs endast då man parkerar fordonet i en parkeringsruta och den som parkerar uppfyller fastighetsägarens eventuella övriga villkor. Övriga villkor kan vara t.ex. att man förutsätts hyra en parkeringsruta eller uppvisa ett parkeringstillstånd som man har fått av fastighetsägaren.

 

Blankett för övervakningsbegäran

Finns det ett felparkerat fordon på er fastighet? Fyll i blanketten och skriv en fritt formulerad beskrivning av parkeringsproblemet på er adress. Obs! Med den här blanketten behandlar vi endast övervakningsbegäran, inte reklamationer.

Gå till blanketten

Vad säger lagen?

Aimo Park har avtalat om parkeringsövervakning och om debitering av en kontrollavgift med ägare eller innehavare till enskilda parkeringsområden. Fordonsförare godkänner dessa villkor när de parkerar i ett sådant område.

Läs mer om lagen

Överklaga kontollavgift

Konsumenter har rätt att lämna en reklamation om kontrollavgifter som de meddelats om de upplever att avgiften utfärdats på felaktiga grunder.

Jag vill överklaga en kontrollavgift

Vanliga frågor och svar gällande parkeringsövervakning