Terms and Conditions ComfortCard

SPECIALVILLKOR FÖR FÖRBOKNING AV PARKERINGSPLATS

Dessa specialvillkor (”Specialvillkor”) gäller den förbokningstjänst för parkeringsplatser som Aimo Park Finland Ab (”Aimo Park”) erbjuder åt kunder (”Kunder”) och som fungerar i nät- och mobilmiljö (”Förbokningstjänst”) eller på tredje parts webbsidor såsom på Satamaparkki.fi. Helsingfors Hamn Ab fungerar som Aimo Parks samarbetspartner, på vars område Förbokningstjänsten erbjuds. På förbokningstjänsten tillämpas utöver dessa Specialvillkor även Aimo Parks allmänna villkor (”Användningsvillkor”) samt instruktioner som Aimo Park vid andra tillfällen ger. Användningsvillkoren finns på adressen https://www.aimopark.fi/sv/kundtjanst/vilkor-stp/ Genom att använda Förbokningstjänsten förbinder sig Kunden att följa Användningsvillkoren och dessa Specialvillkor. I fall det finns motstridigheter mellan Specialvillkoren och Användningsvillkoren, tillämpas i första hand Specialvillkoren. Det är förbjudet att använda Förbokningstjänsten utan att ha godkänt eller förstått villkoren.

Uttrycken som används i dessa Specialvillkor har samma betydelse som i Användningsvillkoren, såvida inte ett bestämt uttryck definierats separat i dessa Specialvillkor.


1. Uppkomst av avtalsförbindelse

Kunden kan boka en parkeringsplats till sin bil från ett parkeringsområde som Aimo Park är verksam på (”Förbokning”): Västra Hamnens Satama-parkeringshus eller Olympiaparkeringen i Södra Hamnen. Förbokningen görs via webbtjänsten Satamaparkki.fi. Ett avtal om Förbokningstjänsten uppkommer mellan Aimo Park och Kunden då Kunden genomfört och betalat Förbokningen. Förbokningen träder i kraft när Kunden har fått en bekräftelse av Förbokningen.

När Kunden har fått förbokningsbekräftelsen, är Aimo Park skyldig att i enlighet med Förbokningen erbjuda Kunden en parkeringsplats för den valda tidpunkten och i det valda parkeringsområdet. Kunden kan parkera bilen i vilken ledig parkeringsruta som helst, som Kunden har rätt till på basis av den bokade parkeringstjänsten. Kunden har möjlighet att göra en premium- och premium + -bokning i Västra Hamnens Satama-parkeringshus. Dessa har skilt utmärkta platser i Västra Hamnens Satama-parkeringshus. En Kund som bokat en vanlig plats har rätt att parkera i vilken som helst parkeringsruta som inte är skilt utmärkt till annat bruk. Kunden kan inte boka en specifik parkeringsruta.

Kunden har en möjlighet att göra en vanlig- och vanlig+ bokning i Södra Hamnens Olympiaparkering. Vanlig+ platserna finns i parkeringshallens D-del och är utmärkta som elbilsladdningsplatser. En Kund som bokat en vanlig plats har rätt att parkera i vilken som helst parkeringsruta som inte är skilt utmärkt till annat bruk. Kunden kan inte boka en specifik parkeringsruta.


2. Förbokning

Förbokningen görs i webbtjänsten Satamaparkki.fi, i vilken Kunden väljer parkeringsområde, parkeringsprodukt samt parkeringens tidpunkt och varaktighet. Priset på parkeringen bestäms utifrån det valda parkeringsområdet, parkeringsprodukten samt parkeringens varaktighet.

Då Förbokningen är betald får Kunden en bekräftelse till sin valda e-postadress från Satamaparkki.fi-tjänsten gällande Förbokningens ikraftträdelse. Om Kunden inte får en förbokningsbekräftelse, bör Kunden ta kontakt med kundbetjäningen för att säkerställa Förbokningens giltighet. Kundbetjäningens kontaktuppgifter är controlroom@aimopark.fi och tel. nr. 0204812410.

Innan betalningen kan Kunden när som helst avbryta Förbokningen.


3. Priser och betalning

Förbokningens priser har uttryckts i euro (EUR) och de innehåller mervärdesskatt.
Det pris som anges vid bokningen gäller endast den ifrågavarande bokningen. Aimo Park förbehåller sig rätten till prisförändringar.

Kunden bör betala hela parkeringsavgiften i samband med Förbokningen. Kunden kan betala Förbokningen med betalkorten Visa, Visa Electron eller MasterCard. Nets Denmark A/S, Finnish Branch, Business ID:2858201–4, Teollisuuskatu 21, FI-00510 Helsinki ansvarar för överföringen vid kortbetalningar. Efter betalningen är Förbokningen bindande för parterna. Aimo Park ersätter inte Förbokningar som lämnats outnyttjade, bortsett från situationer som beskrivs nedan i punkt 5.

Om Kunden lämnar parkeringsområdet innan parkeringstiden tar slut, ersätter Aimo Park inte Kunden för kvarvarande parkeringstid.

Om den bokade parkeringstiden överskrids, måste Kunden betala den överskridande andelen i enighet med den aktuella prislistan för parkering. I Satama-parkeringshuset betalas den överskridande andelen i Taskuparkki-applikationen eller i parkeringsautomaten. Om Kunden inte betalar på det sätt som föreskrivits, får Kunden en faktura på parkeringen. En förhandlingsavgift på 5,00 EUR (inkl. moms) tillkommer i fakturan. I Olympiaparkeringen kan den överskridande andelen endast betalas genom efterskottsfakturering. Parkeringen är övervakad. Förutsättning för faktureringstjänsten är att fordonets ägar-/innehavarinformation är tillgängligt på Transport- och kommunikationsverket Traficom. I annat fall bör parkeringen betalas inom 48 timmar med mobilapplikationen eller i webbapplikationen. För indrivning av en förfallen parkeringsavgift debiteras en 5 euros administrationskostnad.


4. Inkörning till förbokat parkeringsområde

Kunden bör följa de angivna instruktionerna i Förbokningstjänsten och i det valda parkeringsområdet när Kunden kör in till och rör sig i parkeringsområdet. I oklara fall bör Kunden ta kontakt med Aimo Parks kundbetjäning. Kundbetjäningens kontaktuppgifter är controlroom@aimopark.fi och tel. nr. 0204812410.


5. Avbokning

Kunden har rätt att avboka Förbeställningen avgiftsfritt tolv (12) timmar före Förbokningens ikraftträdelse. Aimo Park återbetalar inte Förbokningens belopp om avbokningen görs senare än tolv timmar före ikraftträdandet. Föreskrifter om avbokning har getts i bokningsbekräftelsen.

För konsumentkunder grundar sig avsaknaden av en bredare ångerrätt på konsumentskyddslagens (38/1978) 6 kapitels 16 § 1 mom. underpunkt 11, där det föreskrivs att det inte finns någon ångerrätt i samband med ett distansköpeavtal om avtalet avser fritidsservice och avtalet kräver utförande av tjänsten vid en viss tidpunkt.


6. Aimo parks ansvar

Aimo Park ansvarar inte för skadegörelse eller för inbrott i fordon på parkeringsområdet. Aimo Park ansvarar inte för indirekta eller direkta skador på fordon som uppkommer till följd av parkering, körning på eller bort från parkeringsområdet eller tredje parts handlingar och är därmed inte skadeståndsskyldig om inte tvingande lagstiftning kräver annat.

Om ingen parkeringsplats finns tillgänglig trots bokningen på grund av laga hinder (force majeure) är Aimo Park inte skyldig att återbetala bokningsavgiften som betalats av Kunden. Som force majeure räknas en sådan ovanlig och relevant händelse som Aimo Park inte har kunnat ta hänsyn till, och som är oberoende av Aimo Park eller vars verkan rimligen inte kan undvikas eller övervinnas.

Aimo Park strävar efter att hålla innehållet i sin mobil- och webbtjänst så aktuellt som möjligt. Aimo Park garanterar dock inte riktigheten i innehållet i sina tjänster vid alla tidpunkter. Aimo Park ansvarar inte heller för användningen, tekniska problem, eller för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som orsakas av tolkning av mobil- och webbtjänsterna.


7. Behandling av personuppgifter

När kunden gör en förbokning via webbtjänsten Satamaparkki.fi, måste kunden lämna följande personuppgifter till Helsingfors Hamn Ab: e-postadress och fordonets registernummer. Sekretesspolicyn för Helsingfors Hamn Ab finns på Satamaparkki.fi. Vid Förbokning samtycker kunden till att Helsingfors Hamn Ab överlåter de insamlade personuppgifterna till Aimo Park.

Parkeringsområdet har bomfri parkering och på området används kameraövervakning eller annan automatisk identifiering av fordonets registreringsnummer i samband med in- och utkörning. Personuppgifterna som Aimo Park samlar in behandlas så som föreskrivs i Aimo Parks sekretesspolicy på adressen https://www.aimopark.fi/fi-fi/tietosuojaseloste/.

Nets Denmark A/S, Finnish Branch ansvarar för kortbetalningarna och för att betala Förbokningen måste Kunden överlåta kreditkortsinformationen till Nets.


8. Övriga villkor

Aimo Park har rätt att göra ändringar av dessa Specialvillkor. Ändringarna träder i kraft omedelbart och gäller Förbokningar som görs efter ändringen.

 

9. Kontaktuppgifter

Aimo Park Finland Ab
FO-nummer: 2208141–1
Adress: Kuortaneenkatu 7, 00520 HELSINGFORS
Telefon: 0207812410
E-postadress: controlroom@aimopark.fi