Car Sharing Hyresvillkor

Följande hyresvillkor tillämpas för tjänsten Aimo Park Car Sharing mellan uthyraren Aimo Park Finland Oy, Kuortanegatan 7, 00520 Helsingfors, FO-nummer 2208141-1 (nedan kallad Aimo Park) och hyrestagaren (nedan kallad användaren).

Gäller från och med 01.12.2020

Dessa allmänna hyresvillkor samt prislistan på webbplatsen Aimo Park Car Sharing, tillsammans med användarens registreringsansökan och bokning för varje enskild hyrning, utgör ett avtal (nedan kallad avtalet). På avtalet tillämpas alltid den prislista som gäller vid ifrågavarande tidpunkt.

 

1. Bokning och hyrning av ett fordon


1.1. Behörighetskrav

(1) För att kunna använda Aimo Park Car Sharing-tjänsterna måste användaren ha ett giltigt körkort, tillräcklig körkompetens i relation till omständigheterna och minst ett års körerfarenhet.

(2) Användaren måste ha ett giltigt kreditkort för att göra betalningar via Aimo Park-appen.

 

1.2. Registrering

(1) För att användaren ska kunna boka och hyra ett fordon måste hen registrera sig på webbplatsen Aimo Park Car Sharing [address could be inserted] (nedan kallad webbplatsen) eller i Aimo Park-appen.

(2) Innan registreringen godkänns kontrollerar Aimo Park användarens giltiga körrätt och körkortsklass i Transport- och kommunikationsverket Traficoms tjänst Offentliga föraruppgifter. Registreringen accepteras inte om användarens körrätt inte kan verifieras, eller om användaren inte har den körrätt som krävs för att köra fordonet.

(3) Genom att registrera sig godkänner användaren dessa allmänna villkor och personuppgiftspolicyn i enlighet med Aimo Parks dataskyddsbeskrivning. Användaren förstår att Aimo Park periodvis kan uppdatera dessa allmänna villkor, dataskyddsbeskrivningen, prissättningen och fordonens bruksanvisningar. Genom att göra en bokning accepterar användaren de vid ifrågavarande tidpunkt gällande avtalsvillkoren som publicerats på webbplatsen.

(4) Användarens registrering i Aimo Park-appen är personlig. Det är strängt förbjudet att låta andra använda kontot. Missbruk av kontot av en anledning som kan tillskrivas användaren är användarens eget ansvar. Om obehörig användning av användarkontot

 

1.3. Bokning av ett fordon

(1) Ett fordon kan bokas tidigast 14 dagar i förväg i Aimo Park-appen eller på webbplatsen. En användare kan ha högst två kommande bokningar.

(2) Den minimala boknings- och debiteringstiden är 15 minuter, varefter fordonet kan bokas i halvtimmes omgångar. Den maximala hyrestiden för en enstaka hyrning är 72 timmar. Den maximala hyrestiden kan förlängas från fall till fall genom att kontakta Aimo Parks kundtjänst.

(3) När bekräftelse [e-post] för bokningen har skickats eller hyrestiden har börjat är användaren ansvarig för sin bokning och de kostnader som uppstår, oavsett om fordonet körs eller inte. Användaren ansvarar för kostnaderna för den period under vilken fordonet är bokat, även om fordonet återlämnas före bokningstidens slut.

(4) Användaren har rätt att ändra/avboka bokningen kostnadsfritt två timmar före bokningsperiodens början. Om användaren inte har avbokat eller förkortat bokningen minst två timmar före bokningstidens början kommer bokningen att debiteras i sin helhet.

 

1.4. Fordonets tillgänglighet

Användaren förstår att Aimo Park inte kan och inte kommer att garantera att fordon alltid kommer att finnas tillgängliga, och att det är möjligt att användaren inte kommer att kunna starta hyrestiden i enlighet med bokningen i händelse av en oväntad situation, såsom att den tidigare användaren återlämnar fordonet sent, ett tekniskt fel har inträffat, etc.

 

1.5. Hyrestiden

(1) Hyrestiden börjar när användaren aktiverar bokningen genom att låsa upp fordonet med Aimo Park-appen. Då aktiveras bokningen i Aimo Parks bokningssystem och användarens ansvar för fordonet börjar.

(2) Kundens ansvar för fordonet slutar när fordonet återlämnas till upphämtningsplatsen eller en annan plats som särskilt avtalats med Aimo Park, fordonet är låst och hyrningen har avslutats i Aimo Park-appen.

(3) Användaren kan välja att återlämna fordonet innan den bokade tiden är slut, men debiteras för hela bokningstiden.

 

2. Användning av fordonet och begränsningar

 

2.1. Användarens ansvar för fordonet

(1) Användaren har det fulla ansvaret för fordonet under hela hyrestiden. Användaren förbinder sig att följa de vid ifrågavarande tidpunkt gällande instruktioner och allmänna villkor som utarbetats av Aimo Park.

(2) Användaren måste behandla fordonet på samma sätt som en omsorgsfull fordonsägare skulle ta hand om sitt eget fordon. Användaren måste ta väl hand om fordonet, och användaren ansvarar för att fordonet förblir i funktionsdugligt skick och uppfyller lagens krav. Användaren får inte köra fordonet vårdslöst eller berusad. Körning ska ske med försiktighet och i enlighet med gällande trafikregler.

(3) Det är absolut nödvändigt att låsa fordonet vid parkering även om parkeringen bara varar en kort stund. [Fordonet får inte låsas med nycklarna. Om användaren låser fordonet med nycklarna i slutet av hyrestiden, debiteras en avgift i enlighet med gällande prislista.]

(4) Användaren måste ta hand om lufttrycket i däcken, spolarvätskan osv. i enlighet med rekommendationerna i bruksanvisningen och/eller när en varning på instrumentbrädan forutsätter det eller när detta är nödvändigt för att upprätthålla trafiksäkerheten eller undvika skador på fordonet.

(5) Användaren ansvarar för att laddkabeln alltid är med i fordonet under körning, att kabeln ansluts korrekt när fordonet återlämnas och att laddningen startas. Det är på användarens ansvar att koppla bort laddkabeln innan bilen startas.

(6) Användaren ansvarar för att fordonet har tillräckligt med ström för resan samt när fordonet återlämnas, och ska vid behov stå för kostnaderna för att bogsera fordonet.

 

2.2. Kontroll av fordonets skick

(1) Innan användaren lämnar upphämtningsplatsen är hen skyldig att undersöka fordonet för skador genom att jämföra de gamla skadorna som antecknats i Aimo Park-appen med de skador som eventuellt finns på fordonet. Om fordonet har skador som inte är antecknade i appen måste användaren anteckna skadorna i appen innan fordonet startas.

(2) Om undersökningen och/eller anmälan av nya skador inte utförs innan användaren lämnar upphämtningsplatsen, anses skadan ha inträffat under bokningstiden och användaren är skyldig att ersätta skadan/skadorna.

(3) Användaren måste också undersöka fordonet för skador vid återlämningen av fordonet för att kontrollera om det har uppstått några nya skador under hyrestiden. Om det finns nya skador på fordonet, se punkt 6(2).

(4) Innan resan påbörjas måste användaren också se till att fordonet är i körbart skick genom att bland annat kontrollera fordonets däck, bromsar, styrning, strålkastare och signallampor.

 

2.3. Förbjuden användning av fordonet

(1) Fordonet får under inga omständigheter:

a. lånas ut, överlåtas eller hyras ut till en annan person;

b. användas för att bogsera eller skjuta på ett annat fordon;

c. användas för racing, körning på is, körning utanför allmänna vägområden, körundervisning eller för annan onormal användning;

d. användas för yrkestrafik, t.ex. taxiverksamhet, eller för transport av personer och/eller varor mot ersättning; eller
e. köras utanför Finlands gränser.

(2) I fordonet är under inga omständigheter tillåtet;

a. rökning;

b. transport av djur;

c. transport av barn under 135 cm utan en bilbarnstol som uppfyller kraven i vägtrafiklagen; eller

d) transport av brandfarliga, giftiga eller på annat sätt farliga ämnen eller föremål som på grund av sin form, storlek eller vikt kan äventyra trafiksäkerheten eller skada fordonet.

(3) Fordonets laddkabel får inte användas för något annat ändamål än för att ladda fordonet.

(4) Aimo Park har rätt att inspektera fordonet under hyrestiden och användaren är skyldig att tillåta sådan inspektion.

(5) Om användaren bryter mot ovannämnda förbud har Aimo Park rätt att säga upp den enskilda hyrningen och detta avtal med omedelbar verkan. Användaren debiteras en avgift för missbruket i enlighet med prislistan. Dessutom är användaren skyldig att ersätta Aimo Park för alla kostnader som uppstår till följd av missbruket, inklusive förlorade hyresintäkter.

 

2.4. Parkering av fordonet

(1) Fordonet får under hyrestiden parkeras kostnadsfritt:

a. I ett parkeringshus eller på en parkeringsplats utomhus som drivs av Aimo Park; eller

b. Vid gatuparkering på boendeparkeringsplatser i Helsingfors (zon A – zon O), om fordonet har Z-tillstånd.

 

2.5. Återlämning och laddning av fordonet

(1) Användaren måste lämna tillbaka fordonet inom den reserverade hyrestiden. Användaren kan dock när som helst innan den reserverade tiden går ut förlänga hyrestiden i Aimo Park-appen eller genom att kontakta kundtjänsten, förutsatt att fordonet är tillgängligt för en förlängning.

(2) Om förlängningen inte har gjorts på det sätt som beskrivs ovan och fordonet inte återlämnas senast vid utgången av den reserverade tiden, är det fråga om en försenad återlämning. För försenad återlämning debiteras en användaravgift fram till tidpunkten för den faktiska återlämningen. Dessutom har Aimo Park rätt att debitera användaren en förseningsavgift i enlighet med prislistan. Aimo Park har rätt att säga upp avtalet med en användare som upprepade gånger överskrider den reserverade hyrestiden.

(3) Användaren ansvarar för att fordonet vid återlämningen har ström kvar för en resa på minst 15 km. Om så inte är fallet har Aimo Park rätt att debitera en tilläggsavgift i enlighet med prislistan.

(4) Användaren måste återlämna fordonet till dess upphämtningsplats eller till en separat överenskommen plats. Om fordonet inte återlämnas till upphämtningsplatsen debiteras användaren en extra avgift i enlighet med prislistan och vid behov de kostnader som uppstår för att flytta fordonet till rätt upphämtningsplats.

(5) Vid återlämningen ska fordonet lämnas i samma skick som när det hämtades upp, med undantag för smuts som orsakas av normal användning. Användaren måste städa upp allt skräp som hen tar med sig till fordonet.

(6) Om fordonet återlämnas smutsigare än normalt, skräpigt eller ostädat, debiteras användaren en avgift i enlighet med prislistan. Om fordonet måste rengöras på grund av att användaren har haft djur i fordonet eller rökt, spytt eller spillt någonting i fordonet, kommer användaren att debiteras de totala kostnaderna för tvätt, reparation, förlorade hyresintäkter etc.

(7) Användaren måste se till att fordonet låsas vid återlämningen. Om fordonet inte går i lås måste användaren utan dröjsmål kontakta Aimo Parks kundtjänst.

(8) Det är på användarens ansvar att se till att laddkabeln ansluts korrekt och laddningen startas vid återlämningen av fordonet.

 

3. Priser och avgifter

(1) De priser som tillämpas för hyrning av ett fordon anges i den vid i frågavarande tidpunkt gällande prislistan på webbplatsen Aimo Park Car Sharing, som uppdateras periodvis.

(2) Rimliga tilläggsavgifter kan debiteras i de fall som nämns i dessa hyresvillkor och i tjänsteprislistan samt i andra situationer där användarens verksamhet eller försummelse medför extra kostnader för Aimo Park.

(3) Aimo Park kräver ett giltigt kreditkort av användaren. I början av hyrningen har Aimo Park rätt att göra en betalningsreservation på kreditkortet för ett belopp som motsvarar den beräknade slutliga hyran, varigenom Aimo Park säkerställer att användarens kreditkortskonto har täckning och att kreditkortet är giltigt.

 

4. Användarens ansvar att följa trafik- och parkeringsreglerna

(1) Användaren ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av brott mot trafik- och parkeringsreglerma, t.ex. parkeringsböter och avgifter för trafikförseelse, som kan åläggas Aimo Park som ägare av fordonet. [Om användaren inte betalar de eventuella böterna och/eller avgifterna som framkallats av användarens förseelser i tid och Aimo Park som ägare av fordonet måste betala dem, har Aimo Park rätt att utöver böterna debitera användaren en administrativ avgift, oavsett bötes- eller avgiftssumma.][A1]

(2) Om användaren vill överklaga en felparkeringsavgift eller fortkörningsböter måste hen först betala böterna och sedan överklaga direkt till den aktör som har förelagt avgiften.

(3) Om alla parkeringsplatser på upphämtningsplatsen är upptagna när användaren ska lämna tillbaka det hyrda fordonet, har användaren rätt att lämna fordonet på en närliggande parkeringsplats, förutsatt att hen kontaktar kundtjänsten och att anger exakt var fordonet står parkerat. Eventuella parkeringsavgifter återbetalas till användaren mot kvitto.

 

5. Användarens skyldigheter vid fel och olyckor

(1) Användaren ska övervaka fordonets varningssystem och omedelbart vidta åtgärder för att lösa eventuella problem. Användaren bör meddela Aimo Parks kundtjänst om eventuella fel i fordonet för att komma överens om fortsatta åtgärder. Om användaren inte uppfyller sin rapporteringsskyldighet är hen skyldig att kompensera för eventuella tilläggskostnader som uppstår till följd av den uppskjutna reparationen av fordonet. Användaren har inte rätt att reparera eller låta reparera några fel i fordonet eller kräva ersättning för detta av Aimo Park utan separat avtal.

(2) I händelse av skada bör användaren också omedelbart fylla i en skadeanmälan som skickas av Aimo Park och lämna in den till Aimo Park inom sju (7) dagar. Om Aimo Park inte får någon skadeanmälan kommer skadan att redas ut på grundval av den information som finns tillgänglig, och användaren kan utöver självriskandelen även debiteras andra kostnader som orsakas av reparationen.

(3) Användaren är skyldig att alltid anmäla alla stölder och trafikskador till Aimo Park och polisen. Användaren ska lämna in den rapport som polisen utarbetat till Aimo Park. Om användaren inte har gjort en anmälan till polisen är hen också fullt ansvarig för eventuella skador på den andra parten.

(4) Användaren får inte lämna olycksplatsen förrän polisen har slutfört upprättandet av protokollet och fordonet har överlämnats till bogseringsföretaget eller parkerats på en plats som överenskommits med Aimo Parks kundtjänst. Användaren får endast fortsätta resan med uttryckligt samtycke från Aimo Park.

 

6. Användarens ersättningsskyldighet

(1) Användaren ansvarar gentemot Aimo Park för att fordonet och dess utrustning inte skadas eller förloras under avtalstiden.

(2) Användaren bör ersätta skador som inträffat fordonet och dess utrustning samt förlorade delar och utrustning, i den mån de inte omfattas av fordonets försäkring. Ersättningsskyldigheten omfattar fordonet samt dess delar och utrustning i dess helhet, inklusive chassi, däck, fälgar, vindruta, fönster, navkapslar, antenner och annan utrustning som finns i fordonet.

(3) Användaren är även efter hyrningen ansvarig för de konsekvenser och kostnader som uppstår till följd av sin verksamhet eller underlåtenhet som strider mot hyresinstruktionerna och dessa villkor. Dessa inkluderar bland annat felaktig parkering av fordonet, underlåtenhet att säkerställa att fordonet låses, att lämna lamporna eller annan strömförbrukande utrustning påslagna, att lämna fönstren öppna, samt annan liknande vårdslöshet eller oaktsamhet.

(4) Fordonet har trafikförsäkring som täcker skador som inträffat en oskyldig part. Dessutom har fordonet en omfattande kaskoförsäkring som innefattar försäkring mot hjortdjursskada, brand, stöld och kollision samt däck-, vindrute- och skadegörelseskydd. Dessa ersätter skador i enlighet med normala försäkringsvillkor för den del som överskrider självrisken. Den vid ifrågavarande tidpunkt gällande självriskandelen fastställs i tjänsteprislistan. Användarens egendom täcks inte av stöldförsäkringen. Försäkringen täcker inte sådana skador på fordonet som användaren har orsakat genom vårdslös hantering, oaktsamhet eller med flit. Om en tredje part orsakar skador på fordonet under hyrningen är användaren skyldig att lämna in en skadeanmälan och ett åtagande från den part som orsakade skadan att ersätta skadan till Aimo Park.

(5) När det är fråga om en skada som täcks av försäkringen åtar sig användaren att stå för kostnadernas självrisk, oavsett om vårdslöshet kan påvisas eller inte. Användaren befrias från ansvaret om skadan eller förlusten beror på brister i fordonet. [Aimo Park har rätt att debitera användaren för den stilleståndstid som orsakas av skadan, dock högst på 7 dagar. Ersättningssumman för stilleståndstiden bestäms av hyrespriset i enlighet med prislistan.]

(6) Användaren måste se till att ingen skada orsakas till Aimo Park av krav från en tredje part som kan tillskrivas skador, försvinnande, personskador eller dödsfall som orsakats av användningen av fordonet, eller något annat som användaren är ansvarig för.

 

7. Aimo Parks ansvar

(1) Om ett driftavbrott inträffar under hyrestiden och felet beror direkt eller indirekt på användaren, försöker Aimo Park i första hand reparera felet. Om detta inte är möjligt anses hyresavtalet vara avslutat. [Vid behov försöker Aimo Park ordna med ett ersättningsfordon så att resan kan fortsätta, men på användarens bekostnad.]

(2) Om ett driftavbrott inträffar under hyrestiden och felet beror på Aimo Park, försöker Aimo Park i första hand reparera felet och i andra hand erbjuda en ersättningsresa eller ett ersättningsfordon på Aimo Parks bekostnad. Om detta inte är möjligt erbjuder Aimo Park lämplig transport till destinationen eller tillbaka till upphämtningsplatsen.

(3) Om ett driftavbrott inträffar under hyrestiden och felet beror på en tjänsteleverantör utanför Aimo Parks ansvarsområde, försöker Aimo Park efter bästa förmåga erbjuda transport eller ett ersättningsfordon. I allmänhet kan det ekonomiska ansvaret utredas i efterhand.

(4) Aimo Park står för kostnaderna för användningen av vägservice om kostnaderna kan tillskrivas ett fel som Aimo Park är ansvarig för, till exempel ett elektriskt fel, ett motorfel etc. Aimo Park ansvarar inte för eventuella fel som kan tillskrivas användaren, till exempel att strömmen tar slut, man kör ner i ett dike, punktering, etc.

(5) Under inga omständigheter ska Aimo Parks ansvar täcka ersättning för indirekta förluster, såsom inkomstbortfall, som orsakats av ett fel i fordonet, en annan användares försenad återlämning av fordonet, skador på fordonet etc., om inte skadan orsakats av vårdslöshet från Aimo Parks sida.

 

8. Personuppgifter och GPS-positionering

(1) Aimo Park behandlar användarnas personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagstiftningen för att fullgöra sina skyldigheter och ta hänsyn till sina rättigheter som fastställts i avtalet. Den giltiga dataskyddsbeskrivninen kan läsas på webbplatsen Aimo Park Car Sharing [insert web address].

(2) Personuppgifterna som lagras är namn, personnummer, körkortsinnehav, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessutom registreras information om fordonet på upphämtningsplatsen, körsträckan, priserna, villkoren etc. Personuppgifter används endast för Aimo Parks uthyrningsverksamhet och kommer inte att överlämnas till tredje parter.

(3) [Användaren är medveten om att fordonet kan lokaliseras med hjälp av GPS-positioneraren som är installerad på fordonet. Användaren accepterar att Aimo Park har rätt att lokalisera fordonet. Information som Aimo Park erhåller i samband med lokaliseringen av fordonet kommer att behandlas i enlighet med Aimo Parks dataskyddsbeskrivning och kan vid behov överlämnas till Polismyndigheten.]

(4) Aimo Park kommunicerar med användarna via e-post, sms, telefon, hemsidan, bokningssystemet, sociala medier och smartmobilapper. Aimo Park förbehåller sig rätten att alltid skicka information om medlemskapet, undersökningar, bokningar, upphämtningsplatser m.m. till användarna. Användaren har rätt att vägra annonser som skickas av Aimo Park.

(5) Om användarens namn, adress, telefonnummer eller e-postadress förändras under avtalsperioden måste användaren utan dröjsmål uppdatera sin användarprofil i Aimo Park-appen eller på webbplatsen. Det är på användarens eget ansvar att genomföra denna uppdatering.

 

9. Ändringar i avtalet

(1) Aimo Park har rätt att ändra de allmänna villkoren under avtalstiden. Aimo Park måste alltid informera användaren om eventuella ändringar genom att göra informationen tillgänglig på webbplatsen Aimo Park Car Sharing.

(2) Aimo Park har rätt att ändra prislistan under avtalsperioden. Aimo Park måste alltid informera användaren om eventuella ändringar genom att göra informationen tillgänglig på webbplatsen Aimo Park Car Sharing senast en (1) månad innan prisändringen träder i kraft.

(3) Genom att göra en bokning accepterar användaren de gällande avtalsvillkoren som publicerats på webbplatsen.

 

10. Avtalsperiod och uppsägning

(1) Avtalet ingås när användaren registrerar sig som användare i Aimo Park Car Sharing-tjänsten och gäller tills vidare.

(2) Användaren kan säga upp avtalet genom att säga upp sin användarregistrering. Användaren kan säga upp registreringen genom att kontakta Aimo Parks kundtjänst per telefon eller via responstjänsten [NN1] i Aimo Park-appen. I detta fall upphör avtalet omedelbart och användaren kan inte längre använda Car Sharing-tjänsten.

(3) Om användaren bryter mot avtalsvillkoren eller Aimo Park anser att användaren inte kan följa avtalet eller använda det hyrda fordonet på ett lämpligt sätt, har Aimo Park rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Aimo Park har också rätt att säga upp avtalet om fordonet till exempel har skadats till följd av en olycka eller stöld i sådan omfattning att fordonet inte längre kan hyras ut. När Aimo Park har sagt upp avtalet har den rätt att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att få tillbaka fordonet.

 

11. Tvister om avtalet

(1) Tvister om avtalet försöker i första hand lösas genom förhandling.

(2) Om en tvist om avtalet inte kan lösas kan användaren föra ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi). Innan ärendet förs till konsumenttvistenämnden ska användaren kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.fi).

(3) Om en tvist prövas av domstol kommer ärendet att behandlas i Helsingfors tingsrätt eller i användarens hemkommuns eller vanliga vistelseorts tingsrätt.

Aimo Park Finland Oy:s dataskyddsbeskrivning hittar du här.