Car Sharing Vuokrausehdot

Seuraavia Aimo Park Car Sharing -palvelua koskevia vuokrausehtoja sovelletaan vuokralleantajan Aimo Park Finland Oy, Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki, Y-tunnus 2208141-1, (jäljempänä Aimo Park), ja vuokralleottajan (jäljempänä käyttäjä) välillä.

Voimassa 01.12.2020 lähtien

Nämä yleiset vuokrausehdot sekä Aimo Park Car Sharing -sivustolla oleva palveluhinnasto yhdessä käyttäjän rekisteröintihakemuksen ja kutakin yksittäistä vuokrausta koskevan varauksen kanssa muodostavat sopimuksen (jäljempänä sopimus). Sopimukseen sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevaa palveluhinnastoa.

 

1. Ajoneuvon Varaus ja vuokraus

 

1.1. Kelpoisuusvaatimus

(1) Jotta käyttäjä voi käyttää Aimo Park Car Sharing -palveluja, on hänellä oltava voimassa oleva ajokortti, olosuhteisiin nähden riittävä ajo­taito ja vähintään yhden vuoden ajokokemus.

(2) Käyttäjällä tulee olla voimassa oleva luottokortti maksujen suorittamiseen Aimo Park -sovelluksen kautta.

 

1.2. Rekisteröityminen

(1) Jotta käyttäjä voi varata ja vuokrata ajoneuvon, tulee käyttäjän rekisteröityä Aimo Parkin Car Sharing verkkosivustolla [address could be inserted] (jäljempänä verkkosivusto) tai Aimo Park -sovelluksessa.

(2) Ennen rekisteröitymisen hyväksymistä Aimo Park tarkastaa käyttäjän voimassa olevan ajo-oikeuden ja ajokorttiluokan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Julkiset kuljettajatiedot -palvelusta. Rekisteröitymistä ei hyväksytä, mikäli käyttäjän ajo-oikeutta ei pystytä varmistamaan, tai käyttäjällä ei ole ajoneuvon kuljettamiseen vaadittavaa ajo-oikeutta.

(3) Rekisteröitymällä käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot ja Aimo Parkin tietosuojaselosteen mukaisen henkilötietokäytännön. Käyttäjä ymmärtää, että Aimo Park voi aika-ajoin päivittää näitä yleisiä ehtoja, tietosuojaselostetta, hinnastoa, sekä ajoneuvojen käyttöohjeita. Tekemällä varauksen käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat verkkosivustolla julkaistut sopimusehdot.

(4) Käyttäjän rekisteröinti Aimo Park -sovellukseen on henkilökohtainen. On ehdottomasti kiellettyä antaa muiden käyttää tiliä. Tilin väärinkäyttö käyttäjästä johtuvasta syystä on yksin käyttäjän vastuulla. Käyttäjätilin luvattomasta käytöstä

 

1.3. Ajoneuvon varaus

(1) Ajoneuvon voi varata aikaisintaan 14 päivää etukäteen Aimo Park -sovelluksessa tai verkkosivustolla. Käyttäjällä voi olla enintään kaksi tulevaa varausta.

(2) Minimivaraus ja ve­loitusaika on 15 minuuttia, jonka jälkeen ajoneuvon voi varata puolitunneittain. Yksittäisen vuokrauksen enimmäisvuokra on 72 tuntia. Enimmäisvuokra-aikaa voidaan tapauskohtaisesti pidentää ottamalla yhteyttä Aimo Parkin asiakaspalveluun.

(3) Kun vahvistus [sähköposti] varauksesta on lähetetty tai va­rausaika on alkanut, käyttäjä vastaa varauksestaan ja siitä johtuvista kustannuksista riippumatta siitä, ajetaanko ajoneuvolla vai ei. Käyttäjä vastaa kustannuksista ajalta, jolloin ajoneuvo on varattuna, vaikka ajoneuvo palautettaisiin ennen varausajan päättymistä.

(4) Käyttäjällä on oikeus muokata/perua varaus maksutta viimeistään kaksi tuntia ennen varausajan alkamista. Jos käyttäjä ei ole peruuttanut tai lyhentänyt varausta viimeistään kahta tuntia ennen varausajan alkamista, varaus veloitetaan kokonaan.

 

1.4. Ajoneuvon saatavuus


Käyttäjä ymmärtää, että Aimo Park ei voi taata, eikä takaa, että ajoneuvoja on aina saatavilla ja että on mahdollista, että käyttäjä ei voi aloittaa vuokra-aikaansa varauksen mukaisesti, mikäli on tapahtunut odottamaton tilanne, kuten edellisen käyttäjän myöhäinen palautus, tekninen vika tms.

 

1.5. Vuokra-aika


(1) Vuokra-aika alkaa, kun käyttäjä aktivoi varauksen avaamalla ajoneuvon Aimo Park -sovelluksella Tällöin varaus aktivoituu Aimo Park varausjärjestelmässä ja käyttäjän vastuu ajoneuvosta alkaa.

(2) Asiakkaan vastuu ajoneuvosta päättyy, kun ajoneuvo palautetaan noutopaikkaan tai muuhun paikkaan, josta on nimenomaisesti sovittu Aimo Parkin kanssa, ajoneuvo on lukittu ja vuokraus on päätetty Aimo Park -sovelluksessa.

(3) Käyttäjä voi halutes­saan palauttaa ajoneuvon ennen varatun ajan päättymistä, mutta häneltä veloitetaan maksu koko varausajalta.

 

2. Ajoneuvon käyttö ja rajoitukset

2.1. Käyttäjän vastuu ajoneuvosta


(1) Käyttäjällä on täysi vastuu ajo­neuvosta koko vuokra-ajan. Käyttäjä sitoutuu noudat­tamaan Aimo Parkin laatimia, kulloinkin voimassa olevia käyttöohjeita ja yleisiä ehtoja.


(2) Käyttäjän tulee käsitellä ajo­neuvoa samalla tavalla kuin huolel­linen ajoneuvonomistaja huolehtisi omasta ajoneuvostaan. Käyttäjän tulee hoitaa ajoneuvoa hyvin, ja käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvo säilyy käyt­tökelpoisessa ja lain vaatimusten mu­kaisessa kunnossa. Käyttäjä ei saa kuljettaa ajoneuvoa huolimattomasti tai päihtyneenä. Ajon tulee ta­pahtua harkiten ja voimassa ole­via liikennesääntöjä noudattaen.

(3) Ajoneuvon jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. [Ajoneuvoa ei saa lukita avaimilla. Mikäli käyttäjä lukitsee ajoneuvon vuokrauksen lopuksi avaimilla, häneltä veloitetaan voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus.]

(4) Käyttäjän on huolehditta­va rengaspaineista, lasinpesunesteestä yms. käyttö­ohjeissa annettujen suositusten mukaisesti ja/tai kojelaudassa näkyvän muistutuksen sitä edellyt­täessä tai silloin, kun se on tarpeen liikenneturvallisuuden säilyttämi­seksi tai ajoneuvon vaurioitumisen välttämiseksi.

(5) Käyttäjä vastaa siitä, että latausjohto on aina mukana ajoneuvossa ajon aikana, että johto liitetään ajoneu­voa palauttaessa oikealla tavalla ja että lataus käynnistyy. Käyttäjä vastaa siitä, että latausjohto irrotetaan ennen liik­keelle lähtöä.

(6) Käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvossa on riittävästi virtaa matkaa varten, sekä ajoneuvoa palautettaessa, ja vastaa tarvittaessa ajoneuvon hinaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

2.2. Ajoneuvon kunnon tarkastaminen


(1) Ennen noutopisteestä poistu­mista käyttäjällä on velvollisuus tarkastaa ajoneuvo vaurioiden varalta vertaamalla Aimo Park -sovelluksesta ilmeneviä vanhoja vaurioita ajoneuvossa mahdollisesti oleviin vaurioihin. Jos ajoneuvossa on vaurioita, joita ei ole merkitty sovellukseen, on vauriot merkittävä sovellukseen ennen ajoneuvon käynnistämistä.


(2) Jos tarkastusta ja/tai uu­sista vaurioista ilmoittamista ei tehdä ennen noutopisteestä poistumista, vaurion katsotaan syntyneen varausajan kuluessa ja käyttäjä on velvollinen korvaamaan vaurion/vauriot.

(3) Tarkistus vaurioiden va­ralta on tehtävä myös ajoneuvon palautuksen yhteydessä sen tar­kistamiseksi, onko vuokra-ajan kuluessa syntynyt uusia vaurioita. Jos ajoneuvossa on uusia vaurioi­ta, katso kohtaa 6(2).

(4) Käyttäjän on lisäksi varmistettava ennen matkan aloittamista, että ajoneuvo on ajokuntoinen, tarkastamalla mm. ajoneuvon renkaat, jarrut, ohjauksen, ajovalot ja merkkivalot.

 

2.3. Ajoneuvon kielletty käyttö


(1) Ajoneuvoa ei saa missään tilanteessa:


a. lainata, luovuttaa tai vuokrata kenellekään muulle henkilölle;

b. käyttää toisen ajoneuvon hinaamiseen tai työntämiseen;

c. käyttää kilpa-ajoon, jäällä ajoon, yleisten tiealueiden ulkopuoliseen ajoon, opetusajoon tai mihinkään normaalista käytöstä poikkeavaan;

d. käyttää ammattiliikenteessä, esim. taksitoiminnassa, eikä ihmis­ten ja/tai tavaran kuljettamisessa korvausta vastaan; tai

e. viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

(2) Ajoneuvossa ei ole missään tilanteessa sallittua;

a. tupakoida;

b. kuljettaa eläimiä;

c. kuljettaa alle 135cm pituisia lapsia, ilman tieliikennelain mukaista turvaistuinta; tai

d. kuljettaa helposti syttyviä, myrkyllisiä tai muuten vaarallisia aineita, eikä sellaisia esineitä, jotka muodon, koon tai painon vuoksi voivat vaarantaa liikenneturvallisuutta tai vahingoittaa ajoneuvoa.

(3) Ajoneuvon latauskaapelia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ajoneuvon lataamiseen.

(4) Aimo Parkilla on oikeus tar­kastaa ajoneuvo vuokra-ajan ku­luessa ja käyttäjällä on velvollisuus sallia tällainen tarkastus.

(5) Mikäli käyttäjä rikkoo edellä mainittuja kieltoja, on Aimo Parkilla oikeus purkaa yksittäinen vuokraus ja tämä sopimus välittömin vaikutuksin. Käyttäjältä peritään väärinkäytöksistä hinnaston mukainen maksu, jonka lisäksi käyttäjä on velvollinen korvaamaan Aimo Parkille kaikki rikkomuksesta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien kulut menetetyistä vuokratuloista.

 

2.4. Ajoneuvon parkkeeraus


(1) Ajoneuvon saa parkkeerata vuokra-aikana ilmaiseksi:

a. Aimo Parkin ylläpitämään parkkihalliin tai ulkopaikoitusalueelle; tai

b. Kadunvarsipysäköinnissä Helsingin asukaspysäköintipaikoilla (vyöhyke A - vyöhyke O), jos ajoneuvossa on Z-lupa.

 

2.5. Ajoneuvon palautus ja lataaminen


(1) Käyttäjän on palautettava ajoneuvo varatussa vuokra-ajassa. Käyt­täjä voi kuitenkin milloin tahansa ennen varatun ajan päättymistä jatkaa vuokraustaan Aimo Park -sovelluksessa, tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun, edellyttäen, että ajoneu­vo on käytettävissä varausajan pidennystä varten.


(2) Jos pidennystä ei ole tehty edellä kuvatulla tavalla eikä ajoneuvoa palauteta viimeistään varatun ajan päättyes­sä, kyseessä on myöhästynyt palautus. Myöhästyneestä palautuksesta ve­loitetaan käyttömaksu todelliseen palautushetkeen asti. Lisäksi Aimo Parkilla on oikeus veloittaa käyttäjältä hinnaston mukainen myöhästymismaksu. Aimo Parkilla on oikeus irtisa­noa sopimus käyttä­jän kanssa, joka toistuvasti ylittää varatun vuokra-ajan.

(3) Käyttäjä vastaa siitä, että ajoneuvossa on palautushetkellä jäljellä virtaa vähintään 15km ajomatkalle. Mikäli näin ei ole, Aimo Parkilla on oikeus veloittaa hinnaston mukainen lisämaksu.

(4) Käyttäjän on palautettava ajoneuvo sen nouto­pisteeseen tai erikseen sovitulle paikalle. Jos ajoneuvoa ei palauteta sen noutopisteeseen, käyttäjältä veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu sekä tarvittaessa kulut, joita aiheutuu ajoneuvon siirtämi­sestä oikeaan noutopisteeseen.

(5) Palautuksen yhteydes­sä ajoneuvo tulee jättää samaan kuntoon kuin noudettaessa, lukuun ottamatta normaalissa käytössä aiheutuvaa likaantumista. Ajoneu­voon tuomansa roskat käyttäjän tulee siivota pois.

(6) Jos ajoneuvo palau­tetaan normaalia likaisempana, roskaisena tai sisätilat siivoamat­tomina, käyttäjältä veloitetaan hinnaston mukainen maksu. Jos ajoneuvo on puhdistettava, koska käyttäjällä on ollut ajoneuvossa eläimiä, hän on tupakoinut tai ajoneuvoon on oksennettu tai läikytetty jotain, käyttäjältä veloi­tetaan pesusta, kunnostuksesta, menetetyistä vuokratuloista jne. aiheutuvat täydet kustannukset.

(7) Käyttäjän on huoleh­dittava, että ajoneuvo lukittuu palautuksen yhteydessä. Mikäli ajoneuvo ei lukitu, käyttäjän on otettava viipymättä yh­teyttä Aimo Parkin asiakaspalveluun.

(8) Käyttäjä vastaa siitä, että latausjohto liitetään ajoneu­voa palauttaessa oikealla tavalla ja että lataus käynnistyy.

 

3. Hinnat ja maksut

(1) Ajoneuvon vuokraukseen sovellettavat hinnat käyvät ilmi kulloinkin voimassa olevasta hinnas­tosta, joka on Aimo Park Car Sharing -verkkosivuilla ja jota päivitetään aika ajoin.

(2) Kohtuullisia lisämaksuja voidaan veloittaa näissä vuokrausehdoissa ja palveluhinnastossa mainituissa tapauksissa, sekä muissa tilanteissa, joissa käyttäjän toiminnasta tai laiminlyönnistä aiheutuu Aimo Parkille ylimääräisiä kustannuksia.

(3) Aimo Park edellyttää ­käyttäjältä voimassa olevaa luottokorttia. Aimo Parkilla on oikeus vuokrauksen alussa teh­dä luottokortille ennakkovarmen­nus arvioitua lopullista vuokraa vas­taavalle summalle, jolla Aimo Park var­mistaa, että käyttäjän luottokortti­tilillä on katetta ja että luottokortti on voimassa.

 

4. Käyttäjän vastuu lii­kenne- ja pysäköintimää­räysten noudattamisesta

(1) Käyttäjä vastaa itse liikenne- ja pysäköintimääräysten rikkomisen taloudellisista seurauksista, esim. pysäköintisakoista ja liikennevirhemaksuista, joita Aimo Parkille voidaan määrätä ajoneuvon omistajana. [Mikäli käyttäjä ei maksa ajoissa mah­dollisia käyttäjän rikkomuksista johtuvia sakkoja ja/tai maksuja ja Aimo Parkin, ajoneuvon omistaja­na on pakko maksaa ne, Aimo Parkilla on oikeus sakon tai maksun suu­ruudesta riippumatta veloittaa käyttäjältä sakon lisäksi hallinnollinen maksu.][A1]

(2) Jos käyttäjä haluaa va­littaa pysäköintivirhemaksusta tai ylinopeussakosta, hänen on ensin maksettava sakko ja valitettava sitten itse suoraan kyseisen mak­sun määrääjälle.

(3)Jos noutopisteen py­säköintipaikat ovat täynnä, kun käyttäjän pitäisi palauttaa vuok­raamansa ajoneuvo, käyttäjällä on oikeus jättää ajoneuvo läheiselle pysäköintipaikalle edellyttäen, että asiakaspalveluun otetaan yhteyttä ja ilmoitetaan tarkalleen, mihin ajoneuvo on pysäköity. Mahdolli­set pysäköintimaksut hyvitetään käyttäjälle kuittia vastaan.

 

5. Käyttäjän velvollisuudet vikatilanteissa ja vahinkotapauksissa

(1) Käyttäjän on tarkkailtava ajoneuvon varoitus­järjestelmää ja ryhdyttävä viipymättä toimen­piteisiin mahdollisen ongelman korjaamisek­si. Käyttäjän on ilmoitettava Aimo Parkin asiakaspalveluun ajoneuvossa ilmenevistä vioista jatkotoimenpiteiden sopimiseksi. Jos käyttäjä laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, on hän velvollinen korvaamaan vian korjaamisen pitkittymisestä aiheutuneet lisäkustannukset. Käyttäjällä ei ole oikeutta korjata tai korjauttaa mahdollisia ajoneuvossa ilmeneviä vikoja tai vaatia niistä korvausta Aimo Parkilta ilman erillistä sopimusta.

(2) Vaurion sattuessa käyttäjän on lisäksi viipymättä täy­tettävä Aimo Parkin toimittama vahinkoilmoitus, ja palautettava se Aimo Parkille seitsemän (7) päivän kuluessa. Mikäli Aimo Park ei saa vahinkoilmoitusta, vaurio selvi­tetään saatujen tietojen perusteel­la ja käyttäjältä voidaan veloittaa omavastuun lisäksi myös muut korjauksesta aiheutuneet kulut.

(3) Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan kaikista varkaus- ja liikennevahingoista aina Aimo Parkille sekä poliisille. Käyttäjän on toimitettava poliisin tekemä raportti Aimo Parkille. Mikäli käyttäjä ei ole tehnyt poliisille ilmoitusta, hän vastaa täysimääräisesti myös mahdollisen vastapuolen vahingoista.

(4) Käyttäjä ei saa poistua onnettomuuspaikalta ennen kuin poliisi on suorittanut pöytäkirjan laatimisen ja ajoneuvo on luovutettu hinausyhtiölle tai pysäköity turvallisesti Aimo Parkin asiakaspalvelun kanssa sovittuun paikkaan. Käyttäjä saa jatkaa matkaa vain Aimo Parkin nimenomaisella suostumuksella.

 

6. Käyttäjän korvausvelvollisuus

(1) Käyttäjä vastaa Aimo Parkille siitä, ettei ajoneuvo ja sen varusteet vaurioidu tai katoa sopimusaikana.

(2) Käyttäjän on korvattava ajoneuvolle ja sen varusteille tapahtuneet vahingot, sekä kadonneet osat ja varusteet, siltä osin kuin niitä ei korvata ajoneuvon vakuutuksesta. Vahingonkorvausvelvollisuus koskee ajoneuvoa ja sen osia ja varusteita kokonaisuudessaan, mukaan luettuna alusta, renkaat, vanteet, tuulilasi, ikkunat, pölykapselit, antennit, ja muut vastaavat sekä muut ajoneuvossa olleet varusteet ja tarvikkeet.

(3) Käyttäjä on vastuussa vuokrausohjeiden ja näiden ehtojen vastaisen toimintansa tai laiminlyöntiensä aiheuttamista seurauksista ja niistä aiheutuvista kustannuksista myös vuokrauksen jälkeen. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon virheellinen pysäköinti, ajoneuvon lukittumisen varmistamisen laiminlyönti, valojen tai muun virtaa kuluttavan varusteen jättäminen päälle, ikkunoiden jättäminen avoimeksi ja muu vastaava huolimattomuus tai piittaamattomuus.

(4) Ajoneuvossa on liikennevakuutus, joka kattaa syyttömälle osapuolelle aiheutetut vahingot. Lisäksi ajoneuvossa on kattava kaskovakuutus, sisältäen mm. hirvi-, palo-, varkaus- ja törmäysvakuutuksen, sekä rengas-, tuulilasi-, sekä ilkivaltaturvan. Nämä korvaavat normaalien vakuutusehtojen mukaiset vahingot vakuutusomavastuun ylittävältä osalta. Kulloinkin voimassa oleva omavastuun määrä on määritelty palveluhinnastossa. Käyttäjän omaisuus ei ole varkausvakuutuksen piirissä. Vakuutus ei korvaa ajoneuvolle sattuneita vahinkoja, jotka käyttäjä on aiheuttanut huolimattomalla käsittelyllä, tuottamuksellisesti tai tahallaan. Mikäli ulkopuolinen taho aiheuttaa ajoneuvolle vaurioita vuokrauksen aikana, on käyttäjä velvollinen toimittamaan Aimo Parkille vahinkoilmoituksen ja vahingon aiheuttaneen osapuolen sitoumuksen vahinkojen korvaamisesta.

(5) Kun kyseessä on vakuutuksen alainen vahinko, käyttäjä sitoutuu vas­taamaan kustannusten omavas­tuusta, riippumatta siitä, voidaanko huolimattomuutta osoittaa vai ei. Käyttäjä vapautuu vastuusta, jos vaurio tai menetys johtuu ajoneu­von puutteista. [Aimo Parkilla on oikeus laskuttaa käyttäjältä lisäksi vauriosta aiheutu seisonta-aika, kuitenkin enintään 7 vuorokauden ajalta. Seisonta-ajan korvauksen suuruus määräytyy hinnaston mukaisen vuokrahinnan mukaan.]

(6) Käyttäjän on huolehdit­tava siitä, ettei Aimo Parkille aiheudu vahinkoa kolmannen osapuolen vaatimuksista, joiden voidaan katsoa johtuvan vahingosta, ka­toamisesta, henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, joka johtuu ajoneuvon käytöstä, tai muusta käyttäjän vastuulla olevasta asiasta.

 

7. Aimo Parkin vastuu

(1) Jos vuokra-ajan kuluessa syn­tyy käyttökatkos ja vika johtuu suo­raan tai välillisesti käyttäjästä, Aimo Park pyrkii ensisijaisesti korjaamaan vian. Jos tämä ei ole mahdollista, vuokraso­pimus katsotaan päättyneeksi. [Aimo Park yrittää järjestää korvaavan ajoneuvon matkan jatkamista varten, jos se on tarpeellista, mutta käyttäjän kus­tannuksella.]

(2) Jos vuokra-ajan kuluessa syntyy käyttökatkos ja vika johtuu Aimo Parkista, Aimo Park pyrkii ensisijaisesti korjaamaan vian ja toissijaisesti tarjo­amaan korvaavan matkan tai korvaa­van ajoneuvon Aimo Parkin kustannuksella. Jos tämä ei ole mahdollista, Aimo Park tarjoaa sopivan kuljetuksen määrän­päähän tai takaisin noutopisteeseen.

(3) Jos vuokra-ajan kuluessa syntyy käyttökatkos ja vika johtuu Aimo Parkin vastuualueen ulkopuolisesta palveluntarjoajasta, Aimo Park pyrkii par­haan kykynsä mukaan tarjoamaan kuljetuksen tai korvaavan ajoneuvon. Taloudellinen vastuu voidaan yleensä selvittää jälkikäteen.

(4) Aimo Park vastaa kustannuksista, joita syntyy tiepalvelun käytöstä, jos kustannusten voidaan kat­soa johtuvan viasta, josta Aimo Park on vastuussa, kuten esimerkiksi sähköviasta, moottoriviasta jne. Aimo Park ei vastaa vioista, joiden voi­daan katsoa johtuvan käyttäjästä, kuten virran loppumises­ta, ojaan ajamisesta, rengasrikosta jne.

(5) Aimo Parkin vastuu ei koske missään tilanteessa kor­vausta välillisistä vahingoista, ku­ten esim. tulonmenetyksestä, joka johtuu ajoneuvon viasta, toisen käyttäjän myöhästyneestä ajo­neuvon palautuksesta, ajoneuvon vauriosta jne, ellei vahinko johdu Aimo Parkin huolimattomuudesta.

 

8. Henkilötiedot ja GPS-paikannus

(1) Aimo Park käsittelee käyttäjien henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti voidakseen hoitaa sopimuksen mukaiset velvoitteensa ja huomioida sopimuksen mu­kaiset oikeutensa. Voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa Aimo Parkin Car Sharing verkkosivulla [insert web address].

(2) Säilytettäviä henkilötietoja ovat nimi, henkilötunnus, ajokortin omistus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi rekisteröidään tiedot noutopisteen ajo­neuvosta, ajomatkasta, hinnoista, ehdoista, jne. Hen­kilötietoja käytetään ainoastaan Aimo Parkin vuokraustoiminnassa, eikä niitä luovuteta edelleen.

(3) [Käyttäjä on tietoinen siitä, että ajoneuvo voidaan paikantaa siihen asennetun GPS-paikantimen avulla. Käyttäjä hyväksyy sen, että Aimo Parkilla on oikeus paikantaa ajo­neuvo. Tietoja, joita Aimo Park saa käyt­töönsä ajoneuvon paikannuksen yhteydessä, käsitellään Aimo Parkin tietosuojaselosteen mu­kaisesti, ja ne voidaan tarvittaes­sa luovuttaa Poliisiviranomaisen käyttöön.]

(4) Aimo Park on yhteydessä käyt­täjiin sähköpostin, tekstiviestien, puhelimen, kotisivun, varausjär­jestelmän, sosiaalisten medioiden ja älypuhelinsovellusten avulla. Aimo Park pidättää itsellään oikeuden lähettää käyttäjille aina jäsenyyt­tä, tutkimuksia, varauksia, nouto­pisteiden tietoja yms. koskevaa informaatiota. Käyttäjällä on oi­keus kieltäytyä Aimo Parkin lähettä­mistä mainoksista.

(5) Jos käyttäjän nimi, osoi­te, puhelin-/matkapuhelinnume­ro tai sähköpostiosoite muuttuu sopimusaikana, hänen on itse viipymättä päivitettävä käyttä­jäprofiilinsa Aimo Park -sovelluksessa tai verkkosivustolla. Käyttäjä on itse vastuussa tämän päivityksen suo­rittamisesta.

 

9. Sopimuksen muuttaminen

(1) Aimo Parkilla on oikeus muuttaa yleisiä ehtoja sopimusai­kana. Aimo Parkin on aina ilmoitet­tava muutoksista käyttäjälle asettamalla tiedot nähtäviksi Aimo Park Car Sharing -verkkosivustolle.

(2) Aimo Parkilla on oikeus muuttaa hinnastoa sopimusaikana. Aimo Parkin on aina ilmoitettava muu­toksista käyttäjälle asettamalla tiedot nähtäviksi Aimo Park Car Sha­ring -verkkosivustolle viimeistään yksi (1) kuukausi ennen hinnanmuutosta.

(3) Tekemällä varauksen käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat verkkosivustolla julkaistut sopimusehdot.

 

10. Sopimusaika ja irtisanominen

(1) Sopimus syntyy käyttäjän rekisteröityessä Aimo Park Car Sharing palvelun käyttäjäksi, ja on voi­massa toistaiseksi.

(2) Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksena, irtisanomalla käyttäjärekisteröintinsä. Käyttäjä voi irtisanoa rekisteröitymisensä olemalla yhteydessä Aimo Parkin asiakaspalveluun puhelimitse, tai Aimo Park sovelluksen palautepalvelun [NN1]kautta. Sopimus päättyy tällöin välittömästi, ja käyttäjä ei voi enää käyttää Car Sharing palvelua.

(3) Mikäli käyttäjä rikkoo sopimusehtoja tai Aimo Park arvioi, ettei käyttäjä kykene noudattamaan sopimusta tai käyttämään vuokraamaansa ajoneuvoa asianmukaisesti, Aimo Parkilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi. Aimo Parkilla on myös oikeus irtisanoa sopimus, jos ajoneuvo on esimerkiksi kolarin tai varkauden takia on vioittunut siinä määrin, ettei sen vuokrausta voida jatkaa. Kun Aimo Park on irtisanonut sopimuksen, sillä on oikeus ryhtyä välittömästi tarvittaviin toimiin ajo­neuvon takaisinsaamiseksi.

 

11. Sopimusta koskevat eri­mielisyydet

(1) Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijai­sesti neuvottelemalla.

(2) Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi, käyttäjä voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn käyttäjän tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

(3) Jos erimie­lisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asia ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, tai käyttäjän kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.

 

Aimo Park Finland Oy:n tietosuojaselosteen löydätte täältä.