AIMO PARK FINLAND OY:N TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on laadittu huomioiden Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 eli yleisen tietosuoja-asetuksen asettamat velvoitteet henkilötietojen käsittelylle. Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan Aimo Park Finland Oy:n (”Aimo Park”) palveluiden (”Palvelu(t)”) käyttäjille (”Asiakas” tai ”Asiakkaat”), mitä tietoa Asiakkaista kerätään, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja millä tavoin tietoja luovutetaan kolmansille tahoille. Palveluiden käyttö edellyttää, että Asiakas on hyväksynyt tämän Tietosuojaselosteen, Palveluihin liittyvät käyttö- tai vuokrausehdot (”Käyttöehdot”), sekä mahdolliset Erityisehdot sekä toimittanut Aimo Parkille tämän Tietosuojaselosteen edellyttämät Henkilötiedot. Tässä Tietosuojaselosteessa tarkoitetulle käsitteille ja termeille tulee antaa sama merkitys kuin Käyttöehdoissa ja Erityisehdoissa, ellei toisin ole mainittu.

 

1. REKISTERIN NIMI

Palvelun käyttäjien tiedoista ylläpidetään asiakasrekisteriä, josta käytetään nimitystä:

Aimo Park Finland Oy:n asiakasrekisteri (”Asiakasrekisteri”)

 

2 REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Aimo Park Finland Oy

Y-tunnus: 2208141-1

Osoite: Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki

Puh: 020 7812400

S-posti: info@aimopark.fi

 

3 REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSHENKILÖ

Nimi: Ismo Rein

Osoite: Kuortaneenkatu 7, 00520 Helsinki

Puh: 020 7812427

S-posti: Ismo.Rein@aimopark.fi

 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

4.1 Käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on Palveluiden tarjoaminen, liiketoiminnan harjoittaminen ja kehittäminen, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä Palvelun kehittäminen. Tietoja voidaan kerätä myös seuraaviin tarkoituksiin:

asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, joka voi sisältää muun muassa yhteydenpidon asiakkaaseen (esim. asiakaskirjeet), sekä asiakaskommunikaation ja markkinoinnin kehittämisen (esim. markkinoinnin kohdentaminen);
suoramarkkinointi;
laskutus;
teknisen tuen tarjoaminen;
palvelun analysointi, mittaaminen ja kehittäminen;
väärinkäytösten, lain vastaisen toiminnan ja Käyttöehtojen vastaisten toiminnan estäminen tai poistaminen;
lakisääteisten tehtävien ja viranomaisten määräysten täyttäminen.
Aimo Park Finland Oy:n hallinnoimilla pysäköintialueilla ja yhteiskäyttöautojen pysäköintipaikoilla voidaan käyttää kameravalvontajärjestelmää tai muuta vastaavaa ajoneuvojen kulunvalvontajärjestelmää, joka tallentaa henkilötietoja, joita voidaan käyttää kulunvalvontaan, pysäköintimaksun ja/tai vuokran kohdentamiseen (asiakkaan ja ajoneuvon tunnistaminen sekä tiedot pysäköinnin aloitus- lopetusajankohdasta) sekä rikosten, vahinkojen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseen ja selvittämiseen.
Selvyyden vuoksi todetaan, että Aimo Park ei suorita automaattista päätöksentekoa (kuten profilointia) Henkilötietojen perusteella.

 

4.2 Käsittelyn perusteet

Oikeusperusteet henkilötietojen käsittelylle ovat:

sellaisen sopimuksen täytäntöönpano, jossa Asiakas on osapuolena;
käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; ja/tai
Asiakas on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa tarkoitusta varten.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET JA REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

5.1 Aimo Parkin käyttämät tietolähteet

Asiakasrekisteriin kerätyt Henkilötiedot ovat pääasiassa joko suoraan Asiakkaan Aimo Parkille antamia tietoja tai Palveluiden käytöstä kerättyjä ja muodostettuja tietoja. Tietoja voidaan saada Asiakkaan käyttämästä mobiilisovelluksesta, optisesta lukijasta tai kameravalvonnalla toteutetusta kulunvalvontajärjestelmästä Asiakkaan ajaessa pysäköintialueelle tai sieltä pois. Asiakkaan tietoja voidaan kuitenkin myös lain sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla tämän Tietosuojaselosteen kohdassa 4.1 kuvattuja tarkoituksia varten.

Asiakkaalta kerätään suoraan henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä:

Asiakkaan rekisteröityessä Palveluun;
Asiakkaan käyttäessä Palveluita;
Asiakkaan vastatessa asiakastyytyväisyys- tai muihin kyselyihin;
Asiakkaan osallistuessa Aimo Parkin järjestämiin kilpailuihin tai arvontoihin; tai
Asiakkaan antaessa palautetta, esimerkiksi verkkosivujemme palauteosiota käyttäen.
Muista lähteistä saatavia Asiakasta koskevia tietoja, joita Aimo Park saattaa tulevaisuudessa Palveluita kehittäessään yhdistää muihin käsittelemiinsä Asiakasta koskeviin henkilötietoi-hin, ovat esimerkiksi:
Digi- ja väestötietovirastosta ja Liikenteen turvallisuusvirasto Traficomin ylläpitämästä ajoneuvoliikennerekisteristä saatavat tiedot, taikka muista julkisista rekistereistä saatavat tiedot; sekä
Muista asiakas- tai kanta-asiakasjärjestelmistä, kuten esimerkiksi yhteistyökumppaneiden järjestelmistä saatavat Asiakasta koskevat tiedot
Edellytyksenä sille, että Aimo Park voi saada käyttöönsä Asiakasta koskevia tietoja tällaisista kolmansien tahojen hallinnoimista rekistereistä ja järjestelmistä on aina, että kyseisellä kolmannella taholla on oikeus luovuttaa Aimo Parkille näitä tietoja.

5.2 Asiakasrekisterin sisältämät Henkilötiedot

Asiakasrekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja ("Henkilötiedot"), siltä osin kuin ne ovat tarpeen tässä Tietosuojaselosteessa kuvatun tarkoituksen toteuttamista varten:

Asiakkaan koko nimi;
Asiakkaan henkilötunnus;
Asiakkaan yhteystiedot (muun muassa sähköpostiosoite, katuosoite, postitoimipaikka, postinumero, puhelinnumero);
Asiakkaan käyttämää laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (muun muassa laitetunnus, MAC-osoite, laitteistomalli, käyttöjärjestelmä sekä IP-osoite);
Asiakkuutta koskevat tiedot (muun muassa kiinnostuksen kohteet, Asiakkaan käyttämät palvelut ja Aimo Parkilta tai kolmansilta tahoilta);
Palveluiden käyttötottumuksia koskevat tiedot;
Asiakkaan käyttämän ajoneuvon rekisteritunnus ja muut Asiakkaan käyttämää ajo-neuvoa koskevat tiedot (muun muassa tieto ajoneuvon omistajasta, merkistä ja vuosimallista);
Kuvamateriaalit henkilöistä ja kulkuneuvoista, jotka kulloinkin ovat kameroiden valvonta-alueella. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tieto kuvattavasta valvonta-alueesta, kuvan tapahtumien päivämäärästä ja kellonajasta.
Markkinointitiedot (mukaan lukien Aimo Parkin määrittelemä kuluttajaprofiili);
Asiakkuuden hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (muun muassa tieto Asiakkaan preferoimasta yhteydenpitotavasta);
Asiakkaan maksukortin tiedot;
Palveluiden käyttöä ja asiointia koskevia tietoja (mukaan lukien tallennetut sijaintitiedot siitä, missä Asiakas on Palveluita käyttänyt); sekä
Mahdolliset muut Asiakkaan itse toimittamat lisätiedot tai Asiakkaan suostumuksella kerätyt asiakastiedot.

6. SIJAINTITIETOJEN KÄSITTELY

Aimo Park hyödyntää Palveluissaan teknologiaa, joka mahdollistaa pysäköintitiloissa liikkuvien asiakasvirtojen seurannan, yhteiskäyttöautojen paikantamisen, sekä, yksittäisen mobiililaitteen sijaintitiedon paikantamisen. Teknologia perustuu pysäköintitiloissa käytettävien tai avoimina olevien mobiililaitteiden lähettämien signaalien (kuten esimerkiksi langattoman lähiverkkotekniikan WLAN-signaalien tai langattomaan kommunikointiin tarkoitettujen Bluetooth-standardin mukaisten radioaaltojen) automaattiseen tallentamiseen.

Aimo Park saattaa tallentaa myös muulla perusteella käyttöönsä saamia Asiakasta koskevia sijaintitietoja, kuten esimerkiksi tietoja siitä, missä eri pysäköintikeskuksissa Asiakkaat ovat käyttäneet Palveluita.

Sijaintitietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa Palvelujen toimittaminen, varmistaa Aimo Parkin sopimuksen mukaiset oikeudet, sekä auttaa Aimo Parkia ymmärtämään paremmin Asiakkaiden käyttäytymistä ja toimintaa, jotta Aimo Park voi mahdollistaa mahdollisim-man mutkattoman ja antoisan asiakaskokemuksen sekä tarjota faktoihin perustuvaa tietoa Aimo Parkin liiketoiminnan kehittämiseksi ja Aimo Parkin yhteistyökumppanien tarpeisiin.

Jotkin Aimo Parkin käyttämät teknologiat saattavat mahdollistaa tallentuvan sijaintitiedon liittämisen yksittäiseen mobiililaitteeseen tai henkilöön (kuten esimerkiksi iBeacon-teknologiaan tai NFC-teknologiaan perustuvissa niin sanotun lähitunnistamisen mahdollistavissa ratkaisuissa). Näissä tapauksissa sijaintitietojen käsittelyn tarkoitus liittyy ensisijassa mahdolli-suuteen täsmällisesti paikantaa yksittäinen Asiakas, mikä mahdollistaa esimerkiksi suunnattujen lisäpalveluiden, -ominaisuuksien tai tarjousten kohdistamisen tällaiselle Asiakkaalle. Aimo Park saattaa myös tallentaa tällaisen tunnistamisen perusteella kertyvät tiedot käytetyistä lisäpalveluista, -ominaisuuksista tai tarjouksista osaksi Asiakkaasta tallennettuja tietoja.

Sijaintitiedot ovat tallennettuina niin kauan kuin sijaintitietojen tallentamista voidaan pitää tarpeellisena edellä kuvattujen niiden keräämiseen liittyvien käyttötarkoitusten näkökulmasta.

Aimo Park voi luovuttaa tallennettuja sijaintitietoja valitsemilleen yhteistyökumppaneilleen sekä muille kolmansille osapuolille siten kuin tässä Tietosuojaselosteessa on Henkilötietojen luovuttamisen osalta kuvattu.

Hyväksyessään Käyttöehdot antaa Asiakas samalla hyväksyntänsä myös sijaintitietojensa tämän Tietosuojaselosteen mukaiselle käsittelylle.

Mikäli Asiakas ei halua, että Aimo Park tallentaa Asiakkaan viestintäverkon avulla saatavia sijaintitietoja tämän käyttäessä Palveluita, voi Asiakas estää tämän muuttamalla käyttämänsä mobiililaitteen, tai joissakin tapauksissa mahdollisesti myös mobiilisovelluksen, asetuksia tai kytkemällä käyttämästään laitteesta nämä ominaisuudet pois päältä.

Siltä osin, kuin käyttötarkoitus ei edellytä yksittäisen henkilön tunnistamista, muuttaa Aimo Park hallussaan olevat sijaintitiedot anonyymiin muotoon, jolloin yksittäinen Asiakas ei ole tunnistettavissa Aimo Parkin käsittelemästä tai luovuttamasta tiedosta.

 

7. EVÄSTEIDEN JA VASTAAVIEN TEKNOLOGIOIDEN KÄYTTÖ

Aimo Park voi käyttää verkkopalvelun ja Palvelun yhteydessä evästeitä (englanniksi cookies) sekä muita ohjelmia ja työkaluja, joiden avulla Aimo Park voi selvittää millaisesta informaatiosta Asiakkaat ovat kiinnostuneita ja millä tavoilla Asiakkaat käyttävät Palveluita. Suurin osa selaimista mahdollistaa evästeiden poistamisen ja kieltämisen. Asiakkaan tulisi kuitenkin huomioida, että evästeiden kieltäminen voi estää verkkosivuston tai Palveluiden täydellisen käyttämisen. Lisätietoja evästeiden toimintaperiaatteista ja käyttötarkoituksista on tyypillisesti saatavissa esim. selaimen ohjeista.

 

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRTO

Aimo Park ei lähtökohtaisesti luovuta Asiakkaiden Henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei Käyttöehdoista, Erityisehdoista tai Tietosuojaselosteesta muuta johdu. Kolmansina osapuolina ei pidetä Aimo Parkin kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tai Henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsitteleviä alihankkijoita ja palveluntarjoajia.

Aimo Park voi luovuttaa henkilötietoja kaupungin pysäköinninvalvonnalle tai muille viranomaisille, mikäli luovuttaminen on tarpeen viranomaisen tehtävien suorittamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, kuten Aimo Parkin yhteistyökumppaneille, vain Asiakkaan antamalla erillisellä suostumuksella. [Hyväksymällä Käyttöehdot Asiakas antaa nimenomaisen suostumuksensa sille, että Aimo Park luovuttaa markkinoinnin tai muun kaupallisen toiminnan mahdollistamisen tarkoituksessa Henkilötietoja Aimo Parkin yhteistyökumppaneille, jotka tarvitsevat Henkilötietoja palveluiden tarjoamiseksi tai niistä informoimiseen Asiakkaalle.]

Aimo Park huolehtii siitä, että luovutuksensaajilla on laillinen peruste tietojen käsittelyyn ja että tällaiset yhtiöt sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa kulloinkin voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä tai vastaavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä käsittelemään Henkilötietoja Aimo Parkin ohjeistuksen ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti.

Asiakkaan Henkilötietoja luovutuksen myötä käsittelemään pääsevät yritykset saattavat yhdistää Aimo Parkilta saamansa tiedot Asiakasta koskeviin muihin tietoihin, joita kyseisillä yrityksillä on valmiiksi hallussaan jollakin muulla perusteella.

Henkilötietoja voidaan edellä kuvatun lisäksi luovuttaa eteenpäin kolmansille osapuolille ilman Asiakkaan suostumusta, mikäli laki tai viranomaismääräys velvoittaa luovuttamaan tietoja tai Aimo Park tarkan harkintansa perusteella katsoo muutoin olevan perusteltu syy tietojen luovuttamiseen, esimerkiksi sellaisissa erityisissä tilanteissa, joissa Aimo Park katsoo tietojen luovuttamisen olevan tarpeen Asiakkaan tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suojaamiseksi.

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. Aimo Park tai Aimo Parkin alihankkijat taikka yhteistyö-kumppanit saattavat käyttää Palveluiden toteuttamisessa tai Henkilötietojen käsittelyssä apunaan yrityksiä, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tai käyttävät Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja Palveluiden toteuttamiseen tai Henkilötietojen käsittelyyn. On myös mahdollista, että jokin Aimo Parkin valitsema yhteistyökumppani, jolle Aimo Park päättää edellä todetuin perustein luovuttaa tietoja, itse sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tarvittavat Henkilötietojen siirrot toteutetaan kaikissa tilanteissa ta-valla, joka täyttää kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä tietojen siirrolle asetetut vaatimukset.

Ennen Henkilötietojen luovuttamista Aimo Park aina arvioi, voidaanko Henkilötiedot luovuttaa anonymisoituina. Jos Henkilötietojen anonymisoiminen on teknisesti ja Aimo Parkin kuvattujen käyttötarkoitusten näkökulmasta mahdollista, pyrkii Aimo Park ensisijaisesti sopimaan Henkilötietojen luovuttamisesta sellaisessa muodossa, josta yksittäiset Asiakkaat eivät ole tunnistettavissa.

Luovuttamisen sijasta Aimo Park saattaa myös ottaa suoritettavakseen markkinointitoimen-piteitä yhteistyökumppaneidensa toimeksiannosta. Tällöin Asiakkaiden Henkilötiedot ovat jatkuvasti vain ja ainoastaan Aimo Parkin hallussa, mutta Aimo Park lähettää Asiakkaille markkinointiviestejä tai tarjouksia tällaisen yhteistyökumppaninsa puolesta ja/tai nimissä.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriin tallennetaan Henkilötiedot lähtökohtaisesti sähköisesti hyödyntäen stan-dardinomaisia tietosuojakäytäntöjä ja -menetelmiä. Pääsy Asiakkaan antamiin tietoihin on ainoastaan niillä erikseen oikeutetuilla Aimo Parkin ja Aimo Parkin yhteistyökumppanien työntekijöillä, joilla on työssään tarve päästä käyttämään näitä tietoja. Pääsy Asiakasrekisteriin on suojattu muun muassa salasanoin ja käyttöoikeuden rajoituksin. Aimo Park huomioi Henkilötietojen käsittelyyn sovellettavan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön määräykset ja viranomaisten ohjeet Henkilötietojen luottamuksellisen rekisteröinnin ja käsittelyn asianmukaisen turvallisuuden varmistamiseksi.

 

10. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA HÄVITTÄMINEN

Henkilötietoja säilytetään Asiakasrekisterissä, kunnes niitä ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten Henkilötiedot on kohdan 4.1 mukaisesti kerätty tai joita varten niitä on käsitelty.

Asiakkaan Henkilötiedot hävitetään muutoinkin hänen pyynnöstään, ellei pyynnön vastaanottamisen aikaan voimassa oleva lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

 

11. ASIAKKAAN OIKEUDET

Asiakas on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja hänen on välittömästi ilmoitettava Aimo Parkille, mikäli hänen antamissaan tiedoissa on tapahtunut muutoksia.

Asiakkaalla on kulloinkin voimassa olevan lain mukainen oikeus hakemuksella tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistamista ja tarvittaessa tietojensa täydentämistä taikka Henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai ilmoittaa vastustavansa tietojen käsittelyä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada häntä koskevat Aimo Parkille toimitetut henkilötiedot haltuunsa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa suostumuksensa Henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Hakemus edellä kuvattujen oikeuksien toteuttamiseksi tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Aimo Parkilla on lisäksi tarvittaessa oikeus edellyttää lisätietoja Asiakkaalta tai edellyttää Asiakkaalta henkilökohtaista läsnäoloa ja henkilöllisyyden todistamista, mikäli Asiakkaan Henkilötiedot sisältävät erityisen luottamukselliseksi arvioitua informaatiota.

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Palvelussa ja markkinointiviestissä pyritään tarjoamaan Asiakkaille riittävät ohjeistukset, joiden avulla itseään koskevien Henkilötietojen käsittely voidaan kieltää.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus tehdä riippumattomalle valvontaviranomaiselle valitus, mikäli sen näkemyksen mukaan Aimo Park käsittelee Asiakasta koskevia henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti. Suomessa tällainen riippumaton valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutettu.

Aimo Park Finland Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Aimo Park Finland Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.