Villkor endas på Finska

1. Aimo Parkin velvollisuudet:

Aimo Park tarjoaa pysäköintipalveluja paikoitustiloissa korvausta vastaan. Aimo Park osoittaa missä pysäköinti tapahtuu ja myöntää myös tietyissä tapauksissa pysäköintilupia ja kulkukortteja.Aimo Park ei voi taata vapaata pysäköintipaikkaa kaikissa olosuhteissa. Aimo Park ei ole vastuussa vahingonteosta tai ajoneuvoihin murtautumisesta pysäköintitiloissa.Aimo Park ei vastaa välillisistä eikä välittömistä vahingoista, jotka ajoneuvoille aiheutuu alueelle pysäköimisen, ajamisen tai kolmannen osapuolen toimien seurauksena eikä näin ollen ole vahingonkorvausvelvollinen.

 

2. Asiakkaan velvollisuudet:

Asiakas sitoutuu pysäköimään Aimo Parkin ohjeiden ja viitoitusten mukaisesti. Asiakkaan tulee käyttää paikoitustilaa ainoastaan henkilöauton pysäköintiin ellei muusta ole erikseen sovittu. Asiakkaan tulee joka tilanteessa varmistaa, että nimetyn paikoitustilan portit ja ovet sulkeutuvat/lukkiutuvat läpikulun jälkeen. Asiakkaalla ei ole oikeutta päästää asiattomia sisään paikoitustilaan. Asiakas sitoutuu joka tilanteessa noudattamaan paikoitustilassa voimassa olevia järjestyssääntöjä. Asiakkaalla ei ole oikeutta suorittaa huolto-, korjaustoimenpiteitä tai autonpesua paikoitustilassa.

 

3. Pysäköintilaite, pysäköintilupa ja kulkukortti:

Asiakkaita joilla on pysäköintilaite, kulkukortti tai pysäköintilupa, koskee seuraava: Pysäköintilaitetta käytetään pysäköintitilaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Pysäköintilaitetta käytetään myös ulkotiloissa. Aimo Park ei korvaa kadonnutta pysäköintilaitetta. Pysäköintilupa on arvopaperi, joka on voimassa mikäli kauden maksu on suoritettu. Aimo Park ei korvaa kadonnutta pysäköintilupaa. Kulkukorttia käytetään pysäköintitilaan saavuttaessa ja sieltä poistuttaessa. Asiakkaan velvollisuus on välittömästi ilmoittaa kulkukortin tai pysäköintilaitteen katoamisesta lähimpään asiakaspalvelupisteeseen. Asiakas vastaa kadotetun kulkukortin tai pysäköintilaitteen aiheuttamista kustannuksista.

 

4. Sopimuskausi ja irtisanominen:

Tämä sopimus on voimassa sen sopimuskauden ajan, josta osapuolet ovat sopineet sopimuksentekohetkellä (ilmenee sopimuksen/laskun etusivulta). Sopimuksen irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti, kuukausi ennen seuraavan laskutuskauden alkua, muutoin sopimus jatkuu normaalisti aina seuraavan laskutuskauden, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu.

 

5. Maksuehdot:

5.1 Jälkiveloitettavat maksut:

Maksu lisättynä kulloinkin voimassa olevalla arvonlisäveron määrällä tulee suorittaa laskua vastaan viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä tulee asiakkaan suorittaa korkolain (633/82) mukaista viivästyskorkoa sekä korvaus maksumuistutuksesta. Maksuehto on 14 päivää netto. Aimo Parkilla on oikeus tehdä hintojen tarkistus jokaisen laskutusperiodin alkaessa.

 

6. Henkilötiedot:

Aimo Park tulee käyttämään asiakasta koskevia henkilötietoja, kuten nimeä, osoitetta, puhelinnumeroa, henkilötunnusta/y-tunnusta yms. täyttääkseen tästä sopimuksesta johtuvat velvoitteensa, kuten esimerkiksi palvelujen tarjoamisen, hallinnon, asiakaspalvelun ja laskutuksen sekä markkinoinnin sisältäen muun muassa tietojen ja tarjousten automaattisen lähetyksen asiakkaalle. Sopiessaan paikoituspalvelusta Aimo Parkin kanssa asiakas suostuu siihen että Aimo Park käsittelee henkilötietoja edellä mainitulla tavoin. Asiakkaalla on lisäksi oikeus kustannuksitta saada tietoja asiakastiedoistaan kerran vuodessa. Korjauspyynnöt ja tietojen saantia koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti Aimo Parkin lähimpään asiakaspalvelupisteeseen.

 

7. Sopimuksen siirto:

Sopimusta ei saa siirtää ilman Aimo Parkin kirjallista suostumusta. Siirtoa ei hyväksytä mikäli siirtäjä ei ole täyttänyt kaikkia velvoitteitaan Aimo Parkia kohtaan.

 

8. Sopimusrikkomus yms.

Aimo Parkilla on oikeus kirjallisesti purkaa sopimus välittömästi mikäli laskun suoritus on viivästynyt tai mikäli asiakas muulla tavoin rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Aimo Parkilla on lisäksi oikeus kirjallisesti purkaa sopimus välittömästi mikäli asiakas on keskeyttänyt suoritukset, asetettu selvitystilaan tai konkurssiin, velkasaneeraukseen, tai muutoin on olemassa selkeitä merkkejä maksukyvyn heikkenemisestä.

 

9. Erimielisyydet:

Kaikki sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan yleisessä oikeusistuimessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

 

10. Ylivoimainen este:

Aimo Park ei ole vastuussa sopimusehtojen täyttämisestä eikä vahingonkorvausvelvollinen mikäli sen velvollisuuksia ei ollenkaan tai ainoastaan epätavallisen korkein kustannuksin voida täyttää kotimaisen tai ulkomaisen lainmääräyksen vuoksi, kotimaisen tai ulkomaisen viranomaistoiminnan (esim. polttoainerajoitukset), sodan, terroriteon, tulipalon, räjähdyksen, lakon, saarron, työsulun tai muun vastaavan olosuhteen vuoksi. Lakkoa, saartoa ja työsulkua koskevat poikkeusehdot ovat voimassa myös mikäli Aimo Park itse on tällaisen konfliktiteon kohteena tai muuna osapuolena.

 


Ennakkovarauspalvelua koskevat sopimusehdot löydät täältä.

Aimo Park Helsinki
Kuortaneenkatu 7 00520 Helsinki
Puh. 020 781 2400, info@aimopark.fi