Terms and Conditions ComfortCard

SPECIALVILLKOR FÖR BOKNING AV PARKERINGSPLATS

Dessa specialvillkor (”Specialvillkor”) gäller tjänsten för förhandsbokning av parkeringsplats som fungerar i internetmiljö och mobil miljö (”Förhandsbokningstjänst”) och som Aimo Park Finland Oy (”Aimo Park”) tillhandahåller. På Förhandsbokningstjänsten tillämpas förutom dessa Specialvillkor också Aimo Parks allmänna villkor (”Användarvillkor”) samt Aimo Parks gällande anvisningar. Ni kan bekanta er med Användarvillkoren på adressen www.aimopark.fi . Genom att använda Förhandsbokningstjänsten förbinder ni er att följa Användarvillkoren och dessa Specialvillkor. Det är förbjudet att använda Förhandsbokningstjänsten utan godkänna eller förstå villkoren.

Uttryck som används i dessa Specialvillkor har samma innebörd som i Användarvillkoren, såvida inte ett visst uttryck uttryckligen definieras separat i dessa Specialvillkor.

Avtalsvillkor för Förhandsbokningstjänsten

Kunden kan boka en parkeringsplats för sin bil på vissa parkeringsområden som handhas av Aimo Park (”Förhandsbokning”). Förhandsbokningen görs via Taskuparkki-appen eller Aimo Parks webbtjänst. Ett Avtal om Förhandsbokningstjänsten uppstår mellan Aimo Park och Kunden när Kunden har gjort en Förhandsbokning och betalat den. Förhandsbokningen träder i kraft när Aimo Park har bekräftat den.

När Kunden har fått en bekräftelse på Förhandsbokningen, är Aimo Park skyldig att erbjuda Kunden en parkeringsplats på det parkeringsområde och under den period som nämns i Förhandsbokningen. Bilen kan parkeras i vilken ledig parkeringsruta som helst på det valda parkeringsområdet, såvida den inte har reserverats för annan användning och detta påvisas med en uttrycklig märkning. Kunden kan inte boka en viss parkeringsruta för bilen.

1. Bokning

När Kunden gör Förhandsbokningen väljer han eller hon parkeringsområde, tidpunkten för parkeringen och parkeringstidens längd. Parkeringspriset fastställs utifrån det valda parkeringsområdet och parkeringstidens längd.

När Förhandsbokningen har betalats, bekräftar Aimo Park Förhandsbokningen i Taskuparkki-appen eller genom att sända en bokningsbekräftelse till den e-postadress och/eller det mobiltelefonnummer som Kunden har uppgett, om Förhandsbokningen har gjorts via Aimo Parks webbtjänst. Om Kunden inte får en bokningsbekräftelse, ska han eller hon kontakta Aimo Parks kundtjänst för att säkerställa att Förhandsbokningen är i kraft. Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns på www.aimopark.fi .

Kunden kan avbryta Förhandsbokningen i vilket skede som helst innan han eller hon har betalat den.

2. Priser och betalning

Förhandsbokningspriserna har uppgetts i euro (EUR) och de inkluderar mervärdesskatt.

Priset som uppges vid bokningstidpunkten gäller bara ifrågavarande bokning. Aimo Park förbehåller sig rätten till prisändringar.

Kunden betalar för hela parkeringstiden vid Förhandsbokningen. Förhandsbokningen kan betalas med Taskuparkki-appen eller med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort i Aimo Parks webbtjänst. Solinor Oy ansvarar för förmedlingen av kortbetalningar och genom att använda Förhandsbokningstjänsten godkänner Kunden Solinor Payment Highways användarvillkor som en del av dessa Specialvillkor. Efter att betalningen genomförts är Förhandsbokningen bindande. En Förhandsbokning som inte utnyttjas krediteras inte till Kunden, med undantag för den situation som det redogörs för nedan i punkt 4.

Om Kunden kör ut från parkeringsområdet innan parkeringstiden gått ut, krediterar inte Aimo Park Kunden för den outnyttjade parkeringstiden.

Om den bokade parkeringstiden överskrids, ska Kunden betala den överskridande delen enligt gällande parkeringstaxa. Skillnaden betalas i Taskuparkki-appen eller i parkeringsautomaten som finns på parkeringsområdet.

Aimo Park strävar efter att se till att innehållet i mobil- och webbtjänsten är så uppdaterat som möjligt. Aimo Park garanterar dock inte att innehållet i mobil- och webbtjänsten är felfritt vid alla tidpunkter. Aimo Park ansvarar inte heller för direkta eller indirekta skador, förluster eller kostnader som beror på användningen eller tolkningen av mobil- och webbtjänsten.

3. Inkörning på det bokade parkeringsområdet

När Kunden kör in på det valda parkeringsområdet och rör sig på området bör han eller hon följa de anvisningar som ges i Förhandsbokningstjänsten och i samband med att Kunden kör in på området. I oklara situationer ska Kunden kontakta Aimo Parks kundtjänst. Kontaktuppgifterna till kundtjänsten finns på www.aimopark.fi .

4. Avbokning

Kunden har rätt att avboka Förhandsbokningen utan kostnad tolv (12) timmar före den tidpunkt då parkeringen börjar enligt Förhandsbokningen. Aimo Park återbetalar inte betalningen för Förhandsbokningen om avbokningen sker senare än vad som nämns ovan. Anvisningar för avbokning ges i bokningsbekräftelsen. Avsaknaden av längre ångerrätt för en konsumentkund grundar sig på 6 kap. 16 § i konsumentskyddslagen.

5. Aimo Parks ansvar

Aimo Park ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon i parkeringsutrymmena. Aimo Park ansvarar inte för indirekta eller direkta skador som orsakas fordonen på området till följd av parkering och körning på området eller tredje parts agerande och är således inte skadeståndsskyldig.

Om en parkeringsplats trots bokning inte är tillgänglig på grund av en befrielsegrund (force majeure), är Aimo Park inte skyldig att kreditera den bokningsavgift som Kunden betalat. Som befrielsegrund anses en sådan ovanlig och påverkande händelse som Aimo Park inte har kunnat beakta och som är oberoende av Aimo Park eller vars effekt skäligen inte har kunnat undvikas eller övervinnas.

6. Övriga villkor

Aimo Park har rätt att ändra dessa Specialvillkor. Ändringarna träder i kraft omedelbart och de tillämpas på Förhandsbokningar som gjorts efter ändringen.

 


arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA