Vanliga frågor

Parkeringsövervakning

 • Var tillståndet placerat på ett synligt ställe på bilens instrumentpanel under parkeringen? Det rekommenderas att tillståndet fästs till exempel i vindrutans nedre kant. Om parkeringstillståndet för person med funktionsnedsättning inte var placerat på ett synligt ställe under parkeringen är det fråga om felparkering. Det har Uleåborgs förvaltningsdomstol fastställt i sitt avgörande Uleåborgs FD 06.06.2005 05/0251/1. Aimo Park iakttar denna juridiska praxis i sina avgöranden.
 • Som ankomsttid på parkeringsbrickan ska den följande hela eller halva timmen som följer på parkeringens början anges, beroende på vilken tidpunkt som är tidigare. Om du parkerar bilen t.ex. klockan 10:15 ska du ställa in brickan så att den pekar på klockan 10:30. Du får inte ändra på den ankomsttid som du ställt in. Huvudprincipen för användningen av en parkeringsbricka är att brickan endast används när det är obligatoriskt.
 • Våra vakter tar ett foto på varje bil som meddelas en kontrollavgift. Om bilisten gör en reklamation om en kontrollavgift som han eller hon fått, studerar vi de fotografier på bilen som vi tagit och avgör reklamationen utifrån dem. Efter detta skriver vi ett svar på reklamationen. Vi behandlar reklamationer omsorgsfullt, och vårt mål är att slutresultatet är rättvist.
 • Vi behandlar reklamationer i den ordning som vi får dem. Det tar cirka 1–2 veckor att behandla en reklamation.
 • Du ska meddela reklamationens orsak/grund, ärendets nummer, bilens registernummer, tidpunkten när kontrollavgiften meddelades och din kontaktinformation så att vi kan skicka vårt svar.
 • Efter att du skickat en reklamation behöver du inte betala den aktuella kontrollavgiften innan du fått vårt skriftliga svar.
 • En kontrollavgift som Aimo Park meddelat är inte en bot eller en offentligrättslig felparkeringsavgift som påförs av en kommunal parkeringsvakter.

  Det är fråga om rätten hos en innehavare till ett enskilt parkeringsområde att meddela avtalsvillkor för parkeringen. Villkoren meddelas klart och tydligt på skyltar som Aimo Park ställt på området. I fråga om boendeparkeringar finns villkoren också på det parkeringstillstånd som ställts till hyresgivarens förfogande.

 • Enligt § 28.2 i vägtrafiklagen (VTL) är det förbjudet att parkera på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. När en bilförare parkerar på ett enskilt område har bilisten till följd av det förbud som meddelas i 28 § i VTL skyldighet att ta reda på de parkeringsvillkor som gäller i området. Genom att ingå avtal om parkeringsövervakning med Aimo Park ger fastighetens innehavare oss fullmakt att övervaka parkeringen i området. Då har Aimo Park rätt att bedriva parkeringsövervakning på det område som beställaren innehar. På parkeringsområdena monteras guideskyltar som meddelar parkeringsvillkoren. Villkoren på dessa skyltar ska alltid iakttas.

 • Obetalda räkningar går genom den normala påminnelse- och indrivningsprocessen. Därefter ansöker vi om betalningsdom för obetalda fordringar hos tingsrätten. Efter betalningsdomen kan fordringen indrivas genom utsökning.

  Kontrollavgiften debiteras i enlighet med lagen om indrivning av fordringar och god indrivningssed. I sista hand indriver vi fordringen genom att väcka talan i tingsrätten. När du betalar kontrollavgiften senast på förfallodagen slipper du indrivningskostnaderna.

  Aimo Park har ingått avtal om tjänsten för betalningspåminnelse och indrivning av kontrollavgifter med Svea Inkasso Ab. Obetalda kontrollavgifter överförs till dem för indrivning.
 • Det är möjligt att överklaga en kontrollavgift genom att lämna en skriftlig reklamation till Aimo Park. Om du är missnöjd med det skriftliga svaret som du fått av Aimo Park, kan du be om råd av den kommunala konsumentrådgivaren och/eller föra ärendet för behandling till konsumenttvistenämnden.

Taskuparkki

 • Om du är utloggad och har tappat ditt lösenord kan du be om att få en länk för byte av lösenord till din e-post genom att klicka på länken ”Unohditko salasanasi?” i appens utloggningsfönster. Du får en länk till din e-post om ett ögonblick. Länken är i kraft 24 timmar. Om länken inte fungerar eller om det gått mer än 24 timmar sedan du beställde länken kan du alltid beställa en ny länk.
 • Ladda ned appen och registrera dig som användare. Efter det kan du logga in i appen. På fliken ”Omat tiedot” kan du lägga in betalningskortets uppgifter, som behövs senare för debitering av parkeringen.

  Du kan börja parkeringen genom att söka ett parkeringsområde med sökfunktionen. Om du gett tillstånd till positioneringsuppgiften identifierar Taskuparkki det parkeringsområde där du befinner dig när du öppnar appen.

  Tryck på ”Aloita pysäköinti” och välj det önskade betalkortet. Därefter kan du bekräfta din parkering på parkeringsområdet i fråga. När du lämnar parkeringsområdet, tryck på den röda knappen ”Poistu” eller ”Lopeta”. Då avbryter appen din parkering, och det betalningskort som du meddelat debiteras automatiskt för parkeringsavgiften. Du får ett kvitto på debiteringen till den e-postadress som du meddelat.

  Med månadstillstånd kan du parkera i det aktuella parkeringsområdet under dess öppettider. Då behöver du inte börja parkeringen separat. Månadstillståndet gäller 30 dagar i taget. Om dina kortinställningar tillåter det, förnyas tillståndet automatiskt. Du kan slå ifrån förnyelsen på fliken ”Pysäköintiluvat”.

 • Kontrollera att du har den senaste versionen av appen på din telefon. Om appen eller dess knappar inte fungerar, stäng appen och öppna den på nytt. Om det önskade parkeringstillståndet inte syns eller om problemen kvarstår, ta kontakt med vår kundtjänst! Vi hjälper er gärna.
 • Om du använder gäst- eller engångsparkering, kan du lägga till eller byta ditt registernummer innan du bekräftar parkeringen. Om du har ett månadstillstånd kan du byta det registernummer som gäller på det aktuella parkeringsområdet på fliken ”Pysäköintiluvat”. Välj det önskade månadstillståndet, tryck på den grå pennikonen bredvid registernumret. Då kan du byta det registernummer som kopplats till tillståndet.
 • Om du får felmeddelandet ”Tapahtui virhe, yrittäkää myöhemmin uudelleen” när du köper ett tillstånd kan det hända att betalkortet gått ut, att det förekommit problem vid täckningsreserveringen eller att det uppstått ett tillfälligt fel i debiteringssystemet. Vänligen betala din parkering i området på något annat sätt. Om problemet kvarstår, ta kontakt med vår kundtjänst. Vi hjälper er gärna!
arrow
Betalningsalternativ
American Express
Maestro
Mastercard
VISA